ສົ່ງຟຣີ ເຂດຕົວເມືອງ (ນະຄອນຫຼວງ) ເມື່ອຊື້ເບຍຄົບ 900,000₭ ຫລື ເຫລົ້າ/ໄວນ໌ 1,500,000₭

Aberfeldy 12YO
70cl / 40%

495,000₭


Aberfeldy 16YO Single Malt
70cl / 40%

760,000₭


Aberfeldy 21YO Highland Single Malt
75cl / 40%

1,600,000₭


Ardbeg 10YO
100cl / 46%

660,000₭


Aultmore 12Yo Of The Foggie Moss
70cl / 46%

590,000₭


Aultmore 21YO Single Malt
70cl / 46%

1,150,000₭


Aultmore Foggie Moss 18yo
70cl / 46%

780,000₭


Ballantine's 12yo
75cl / 40%

260,000₭


Ballantine's 15YO
70cl / 40%

400,000₭


Ballantine's 17YO
70cl / 40%

478,000₭


Ballantine's 21YO
70cl / 43%

800,000₭


Ballantine's 30YO
70cl / 40%

2,300,000₭


Ballantine's Finest
75cl / 40%

160,000₭


Ballantine's Limited
70cl / 43%

1,125,000₭


Ballantines Finest
450cl / 40%

1,050,000₭


Bell's Blended Scotch Whisky
70cl / 40%

95,000₭