ລາວ | English


Coca Cola X 12 cans
12can / 32.5cl

48,000₭


Coca Cola X 24 cans
24can / 32.5cl

80,000₭


Coca Cola Zero X 12 cans
12can / 32.5cl

48,000₭


Coca Cola Zero X 24 cans
24can / 32.5cl

80,000₭


Fever-Tree Elderflower Tonic Water
20cl

17,000₭


Fever-Tree Ginger Ale
20cl

17,000₭


Fever-Tree Ginger Beer
20cl

17,000₭


Fever-Tree Mediterranean Tonic Water
20cl

17,000₭


Fever-Tree Premium Indian Tonic Water
20cl

17,000₭


Monin Almond
70cl

100,000₭


Monin Apple Pie
70cl

100,000₭


Monin Blue Lagoon
70cl

100,000₭


Monin Bubble Gum
70cl

100,000₭


Monin Candied Orange
70cl

100,000₭


Monin Caramel
70cl

100,000₭


Monin Cherry Blossom
70cl

100,000₭