Last order ສໍາລັບຈັດສົ່ງພາຍໃນມື້ ແມ່ນກ່ອນ 19:30 ແລະ ວັນອາທິດ 16:30

ຜະລິດຕະພັນ

ບັດວາຍເຊີ
(Budweiser)

ເບຍຄູ່ໃຈເຈົ້າ

ໂຄໂຣນາ
(Corona)

ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງມີຄວາມສຸກ

ຮູກາເດນ
(Hoegaarden)

ຕົ້ນຕໍາລັບເບລກ້ຽນວິທ໌ເບຍ

ຮູກາເດນ ໂຣສ໌ເຊ
(Hoegaarden Rosée)

ຕົ້ນຕໍາລັບເບລກ້ຽນວິທ໌ເບຍ

ສະເຕລລາ ອາທົວ
(Stella Artois)

ເບຍເບລຢ້ຽມ ອັນດັບ 1 ຂອງໂລກ

ເລັບເຟ ບລອນ
(Leffe Blond)

ຫວນຄືນອະດີດ

ເລັບເຟ ບຣູນ
(Leffe Bruin)

ຫວນຄືນອະດີດ